Pozew GRUPOWY, a pozew indywidualny


Największym problemem pozwów zbiorowych jest – czas ich trwania. W pierwszej kolejności należy zebrać odpowiednią ilość osób zainteresowanych przestąpieniem w charakterze powodów do powództwa zbiorowego, co samo w sobie nie trwa krótko. Następnie, na przeszkodzie szybkiego załatwienia sprawy przez Sąd stoi sama procedura sądowa. Zgodnie bowiem z obowiązującym w Polsce prawem, procedura rozpatrywania pozwów zbiorowych podzielona jest na dwie części: formalną i merytoryczną. Na etapie formalnym, sąd bada czy sam pozew jest prawidłowo sporządzony, a zgłoszone roszczenie nadaje się do rozpatrzenia w trybie powództwa zbiorowego. Na tym etapie Sąd nie zagłębia się nawet w kwestie merytoryczne sprawy, a prawnicy Towarzystw Ubezpieczeniowych, aby przedłużyć czas trwania sporu, koncentrują swe wysiłki na wykazywaniu, że sprawa nie nadaje się do tego trybu postępowania. Postanowienie kończące ten etap sprawy jest ponadto zaskarżalne, co sprawia, że sama weryfikacja formalna pozwu trwa często ponad rok. Następnie Sąd ustala skład grupy. Co to oznacza? W przypadku sporu o zapłatę – każdy uczestnik sporu zbiorowego musi dochodzić takiej samej kwoty. Istnieje co najwyżej możliwość utworzenie podgrup, jednakże każda z nich musi być co najmniej dwuosobowa. Postanowienie w tym przedmiocie również jest zasakrżalne. W rezultacie mogą minąć nawet 3 lata, zanim Sąd w ogóle przystąpi do badania sprawy pod względem merytorycznym !

Reasumując, przy powództwie grupowym, czas jaki musi upłynąć od chwili decyzji Klienta o przystąpieniu do pozwu zbiorowego, do chwili wydania wyroku przez Sąd I Instancji często przekracza 5 lat, a pamiętać należy jeszcze, że wyrok ten jest w dalszym ciągu nieprawomocny, bowiem stronom zawsze przysługuje apelacja. Im postępowanie sądowe trwa dłużej, tym dłużej Klient czeka na odzyskanie pieniędzy, które stracił na skutek pobrania opłaty likwidacyjnej.

Korzystając z naszej pomocy, występujesz z JEDNYM POZWEM we własnej, indywidualnej sprawie, co pozwala uzyskać wyrok Sądu I Instancji nawet po upływie PÓŁ ROKU.

Nie ma potrzeby aby nasi Klienci przystępowali do pozwów zbiorowych, co skutkuje przewleczeniem postępowania, ani też w pierwszej kolejności występowali do Sądu Ochrony konkurencji i Konsumentów z żądaniem uznania danej klauzuli za niedozwoloną. Nasza Kancelaria występuje na drogę sądową od razu z bezpośrednim roszczeniem o zapłatę, co pozwala maksymalnie zmniejszyć czas oczekiwania na finalne załatwienie sprawy.