Regulamin Stowarzyszenia na rzecz pomocy poszkodowanym przez instytucje finansowe „Vabanque.eu”

I. Postanowienia ogólne

§1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz pomocy poszkodowanym przez instytucje finansowe „Vabanque.eu” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
  2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celu niezarobkowym nie posiadającym osobowości prawnej.
  3. Stowarzyszenie     jest     stowarzyszeniem     zwykłym   w   rozumieniu   ustawy                       z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

§2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

II. Cel i środki działania

§5

Celem działania Stowarzyszenia jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie praw przysługujących konsumentom oraz środków służących ochronie tych praw w szczególności w zakresie stosowania przez instytucje finansowe klauzul abuzywnych w umowach zawieranych z konsumentami.

§6

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) niezarobkowe prowadzenie oraz organizację szkoleń i wykładów w zakresie praw konsumenta;

2) współpracę z podmiotami świadczącymi profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa konsumenckiego;

3) monitorowanie nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych przeciwko konsumentom korzystającym z usług instytucji finansowych;

4) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w relacjach konsumentów z instytucjami finansowymi właściwemu Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów;

5) prowadzenie kampanii informacyjnych.

6) współpracę z mediami.

7) organizowanie spotkań

 

III. Zebranie Członków oraz przedstawiciel reprezentujący

§7

Zebranie Członków stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§8

  1. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
  2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Członków należy:

a) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,

b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§9

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§10

Zmiana  Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia  oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej    większości    głosów przy obecności co    najmniej    połowy     Członków Stowarzyszenia.

§11

Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§12

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§13

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§14

Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Małgorzata Rybus – Tołłoczko.

IV. Członkostwo

§15

 

  1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu,
  2. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków.

§16

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,

c) popieranie i realizowanie celu Stowarzyszenia.

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§17

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

§18

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków.

 

VI. Postanowienia końcowe

§19

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętej w trybie § 10 regulaminu.

§20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.