PYTANIA i ODPOWIEDZI


Mam kredyt w walucie obcej, którego raty zaczęły rosnąć do tego stopnia, że nie jestem w stanie ich regulować, a wartość kredytu przerosła wartość rynkową nieruchomości. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Wyjścia z takiej sytuacji są dwa:

Pierwsze: Kredytobiorca może czekać na pomoc polityków, którzy przy okazji wyborów obiecują dokonanie zmian mających na celu uwolnienie obywateli od kredytów w walutach obcych.

Drugie: Nieoglądanie się na decyzje rządzących o udzieleniu pomocy, która może w ogóle nie nadejść albo okazać się pomocą niewystarczającą i wystąpić na drogę sądową z indywidulanym powództwem w celu ustabilizowania swojej sytuacji bez konieczności spoglądania z niepokojem na zmiany na rynku walut.

Co mogę uzyskać decydując się na proces z Bankiem?

Kredytobiorca występując na drogę sądową może żądać m.in. eliminacji skutków wzrostu kursu waluty obcej do złotego (redukcja długu w wartościach bezwględnych) poprzez wyeliminowanie indeksacji, spreadu lub zastosowanie korzystnych kursów walut oraz zapłaty równowartości rat nadpłaconych wskutek manipulacji kursem waluty przez bank bez podstawy prawnej. Ponadto konsument może żądać zwrotu bezpodstawnie pobranych kosztów dodatkowych, wpływających na koszty kredytu, takich jak: koszty ubezpieczeń niskiego wkładu własnego, koszty ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń czy też koszty wymuszonych wycen nieruchomości.

Podstawą wszystkich powyżej wymienionych żądań jest stosowanie przez Banki w umowach klauzul abuzywnych, które nie posiadają mocy wiążącej i powinny zostać wyeliminowane z obrotu.

Co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne/niedozwolone to takie postanowienia wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków umowy itp.), które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem. O abuzywności danych postanowień przesądza to, iż kształtują one prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a nadto taki układ praw i obowiązków powoduje rażące naruszenie jego interesów.

Jakie są przykłady klauzul abuzywnych występujących w umowach kredytowych denominowanych do walut obcych?

Należy wskazać, że katalog klauzul niedozwolonych jest otwarty i nie jest możliwe enumeratywne wymienienie wszystkich postanowień abuzywnych występujących w umowach kredytowych. Teoretycznie każda umowa powinna być inna i być wynikiem negocjacji prowadzonych przez Bank z Konsumentem. Niestety doświadczanie wskazuje na to, że Konsumenci mają znikomy wpływ na kształt umowy i często marząc o własnym mieszkaniu podpisują umowy, których nie do końca rozumieją i zawierają niekorzystne postanowienia. Analiza dostarczanych przez naszych klientów umów, a także kształtująca się linia orzecznicza wskazuje, że ze szczególną ostrożnością należy podchodzić do postanowień umów kredytowych, które pozwalają Bankowi na obliczanie raty kredytu wg jednostronnie ustalonego kursu walut. Postanowienia takie godzą w równowagę stron stosunku prawnego i godzą bezpośrednio w interes strony słabszej, czyli kredytobiorcy.

Jakich dokumentu dot. kredytu powinienem dostarczyć do kancelarii w celu wystąpienia z pozwem?

W celu dokonania wstępnej analizy umowy kredytowej pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych konieczne jest przesłania (choćby scanów) umowy kredytowej, otrzymanych regulaminów, OWU, ew. zawartych aneksów. W dalszej kolejności w celu oszacowania wartości roszczenia pieniężnego koniecznym jest uzyskanie od Banku informacji o wysokości i datach wypłacenia poszczególnych transz kredytu, datach spłacenia poszczególnych rat kredytu, wysokości tychże rat oraz ich oprocentowaniu. Banki przedstawiają powyższe informacje w formie standardowego zestawienia na każdorazowe żądanie kredytobiorcy. Na życzenie klienta możemy wystąpić do Banku o powyższe informacje w jego imieniu.

Analiza całości przedmiotowej dokumentacji daje możliwość nakreślenia drogi postępowania i oszacowania korzyści, które Kredytobiorca może osiągnąć w wypadku korzystnego rozstrzygnięcia Sądu.

Z jakimi kosztami muszę się liczyć w wypadku wystąpienia na drogę sądową?

W wypadku wystąpienia z roszczeniem pieniężnym koniecznym jest wniesienie opłaty od pozwu. Opłata sądowa od roszczeń wynikających z czynności bankowych (takim roszczeniem jest np. żądanie „odfrankowienia” kredytu waloryzowanego kursem CHF) nie może przekroczyć 1.000 zł. Opłata ta podlega zwrotowi przez Pozwanego w wypadku przegrania przez niego procesu. Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty jeżeli Powód znajduję się w trudnej sytuacji finansowej.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie Kancelarii to jest ono ustalane w drodze indywidulanych negocjacji i zależy od wielu czynników jak choćby wartość przedmiotu sporu czy też szacowany nakład pracy. Możliwe jest rozłożenia płatności na raty oraz uzależnienie wysokości części wynagrodzenia od efektu tzw. success fee.


(wróć do poprzedniej strony)